ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์มาลิณี จุโฑปะมา ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564