ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีมผู้บริหารสำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นำทีมโดย ดร.ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมทีมผู้บริหารสำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช มุงเมืองและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเศษ ชิณวงศ์ เป็นกรรมการ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จากผลการปฏิบัติงานเป็นทีมร่วมกันของบุคลากรประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีทุกท่านทำให้ได้รับการประเมินที่ระดับดีมาก (4.89)