ข่าวประชาสัมพันธ์

“โครงการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress” ระหว่างวันที่ 21, 24และ 25 พฤษภาคม 2564 การอบรมแบบออนไลน์

ระหว่างวันที่ 21, 24 และ 25 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสร้างดิจิทัลคอนเทนต์อย่างง่ายด้วย WordPress” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กล่าวต้อนรับเปิดการอบรม

การจัดการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยความรวดเร็วและสามารถสร้างและจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องมีการจัดฝึกอบรมการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเองด้วยการใช้โปรแกรม wordpress เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากรของแต่ละสาขาวิชา หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สามารถที่จะพัฒนาและจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ของตนเองได้ โดยไม่ต้องนำเนื้อหาไปให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์หลักแต่เพียงอย่างเดียว เพราะนั่นจะทำให้การนำเสนอเนื้อหาและข้อมูลของหน่วยงานของตนเองนั้นมีความล่าช้าในการดำเนินการ โดยหากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการฝึกอบรมในส่วนของการพัฒนาและการจัดการเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม wordpress จะทำให้หน่วยงานสามารถพัฒนาและแก้ไขเนื้อหาได้อย่างทันท่วงที