ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ (อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่)

เมื่อวันที่ 17 – 20 พฤษภาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการจัดโครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ความเป็นเลิศ (อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาใหม่) เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษาใหม่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ฯ และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศและการให้บริการห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ การขอใช้บัญชีรายชื่อเข้าใช้อินเทอร์เน็ต บริการอีเมล์ วิธีใช้งานระบบทะเบียนเบื้องต้น บริการห้องสมุดออนไลน์ วิธีสืบค้นหนังสือและฐานข้อมูลงานวิจัย