ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหนังสือผลงาน “จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถอีสานฯ”

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.เอกชัย                ธีรภัคสิริ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณศศิธร แสงการ บรรณารักษ์ ได้รับมอบหนังสือผลงาน “จิตรกรรมฝาผนังพุทธอุโบสถอีสานฯ”  จากตัวแทนท่านศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ เพื่อใช้ในการอ้างอิงและการศึกษา