ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดอบรม MATRIX Application: Introduction to MATRIX/OPAC

ศูนย์วิทยบริการ ได้จัดอบรม MATRIX Application: Introduction to MATRIX/OPAC ในวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยให้บุคลากรภายในศูนย์วิทยบริการเข้าร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ