ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมปรึกษา ค้นหาวิธีการดำเนินงานร่วมกันในการดำเนินงานบริหารการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมปรึกษา ค้นหาวิธีการดำเนินงานร่วมกันในการดำเนินงานบริหารการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ. ประจำปี 2564 ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์