ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

อาจารย์ ดร. ณัฐพล แสนคำ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)