ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563