ข่าวประชาสัมพันธ์

เจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยยึดถือการทำงานด้วยความจริง ความถูกต้อง ความยุติธรรม เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 และทำการร่วมประชุมเพื่อระดมความคิดโครงการ องค์กรโปร่งใส พิชิตภารกิจฯ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่อาคาร 15 ชั้น 3