ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการฯ อบรมพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 มีบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 30 คน

ทั้งนี้เพื่อเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับใช้ Personal Website ส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นฐานในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยต่อไป โดยรูปแบบของการโครงการเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ในการจัดทำและเผยแพร่ผลงานผ่าน Personal Website ด้วยโปรแกรม Google Meet ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.วีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากร