ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัย

การจัดการระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีแผนงานในการพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกประเภทให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนารูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาที่หลากหลาย ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อสนองความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่างกันไม่ได้จำกัดเฉพาะหน่วยงานสายผู้สอนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหน่วยงานสนับสนุนการสอนอีกด้วย

จากความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงภายใต้อิทธิพลของกระแส             โลกาภิวัตน์ในปัจจุบันได้มีส่วนสำคัญทำให้องค์การหลายแห่งทั้งในส่วนภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการบริหารงานเพื่อให้สามารถรับมือกับสภาวการณ์ดังกล่าวได้โดยการนำเอาเทคนิคหรือเครื่องมือทางการบริหารจัดการใหม่ๆ มาใช้ช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะในการปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์การ พร้อมไปกับการหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และความสามารถของบุคลากรที่อยู่ในองค์การมากขึ้นโดยลำดับ เพื่อพัฒนาองค์การไปสู่การเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัด “ประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัย”ขึ้น  โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบ เนื้อหาข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความน่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบ เนื้อหาข้อมูล และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์มีความน่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

2 เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการพัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3 เพื่อเป็นการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัย

รางวัล

 

1. ค่าเงินรางวัล ระดับสาขา
    1.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล 3,000
    1.2 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 2,000
2. ค่าเงินรางวัล ระดับคณะ สำนัก สถาบัน หน่วยงานสนับสนุน

1.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

1.2 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

1.3 รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

 

3,000

2,000

1,000

3. ค่าเงินรางวัลสำหรับ Personal Website (คณาจารย์)

3.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

3.2 รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

3.3 รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

 

3,000

2,000

1,000

4. ค่าเงินรางวัลสำหรับ Personal Website (บุคลากรมหาวิทยาลัย)

4.1 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

4.2 รองชนะเลิศลำดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล

4.3 รางวัลรองชนะเลิศสำดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล

 

3,000

2,000

1,000