ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (วันที่ 24 มิถุนายน 2563)

*** ทดสอบระบบ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 13:00 น. ***

ลิงก์อบรม https://meet.google.com/pwn-uuuf-jus

การเตรียมตัวก่อนการอบรม

1. ผู้เข้าอบรมต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ http://blog.bru.ac.th/register/ โดยใช้ อีเมล @bru.ac.th โดยท่านสามารถค้นหาอีเมลได้ที่ cc.bru.ac.th/mailstaff หากค้นหาไม่พบให้ทำการลงทะเบียน และติดต่อคุณยุทธนา 7909 หรือ 7902

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกและคำแนะนำ

2. ผู้รับการอบรมควร ศึกษาวิธีการ ขั้นตอนในการใช้งานเว็บไซต์ ที่ URL ซึ่งจะทำให้การอบรมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วบังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3. วิดีโอการใช้งานเว็บไซต์ BRU Personel

 

รายละเอียดโครงการ

 1. ชื่อโครงการ :
  โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การทำ Personal Website สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
 2. หลักการและเหตุผล
  Webometrics เป็นการวัดผลในเรื่องของ “ความถี่” ของการผลิตผลงานวิชาการในรูปแบบ Digital Publications ในแง่ของการอ้างอิงกระจายตัวบนอินเทอร์เน็ต และการเป็นเว็บไซต์ที่เปิดให้ผู้ใช้งาน หรือนักวิจัยเข้าถึงข้อมูล (Open Access Initiatives) ของเว็บไซต์สถาบันการศึกษาช่วงเวลาในการอัพเดตข้อมูลของ Webometrics โดยการจัดอันดับสถาบันการศึกษาของ Webometrics นั้น มีหลักเกณฑ์การจัดอันดับดังนี้

  1. Presence (5%) วัดจำนวน เนื้อหาที่นำเสนอ จำนวนเว็บเพจจากเว็บไซต์ทั้งหมดที่ปรากฏบนอินเทอร์เน็ตที่อยู่ภายใต้โดเมนของมหาวิทยาลัยฯ (วัดด้วย Google)
  2. Impact (50%) วัดผลกระทบการอ้างอิง คือ คุณภาพของเนื้อหาที่ทำการประเมิน มีการปรับปรุงเนื้อหาเป็นประจำ จำนวนผู้เข้าใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ จำนวนลิงค์ภายนอกที่ลิงค์มาเว็บไซต์มหาวิทยาลัย (วัดด้วย Majestic SEO (Search Engine Optimization)
  3. Openness (10%) จำนวนการอ้างอิงจากบทความ (วัดด้วย Google Scholar)
  4. Excellence (35%) จำนวนเอกสารสูงสุด 10% ที่มีการกล่าวถึงมากที่สุดใน 26 สาขา ข้อมูลสำหรับระยะเวลาห้าปี (วัดด้วย Scimago ซึ่งเป็นค่าที่วัดระดับ วารสาร Journal Level )

  ซึ่งการจากศึกษาพบว่าการเพิ่มคะแนนในส่วนของ Impact, Openness, และ Excellence ต่างมีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือ การเพิ่มปริมาณวัตถุดิบในเว็บไซต์ กล่าวคือ ในส่วนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ควรเผยแพร่รายงานประจำปี ผลการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษ เอกสารเผยแพร่ โดยมีการติดตามและตรวจสอบความก้าวหน้าเป็นระยะ ดังนั้นสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีจึงได้จัด                    “โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ : การทำ Personal Website สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์”  ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับใช้ Personal Website เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้เพื่อเป็นฐานในการจัดลำดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 3. วัตถุประสงค์
  3.1 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีองค์ความรู้เกี่ยวกับใช้ Personal Website
  3.2 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต
 4. วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินโครงการ
  วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 8:00 น.-17:45น.
 5. สถานที่จัดโครงการ
  อบรมผ่านออนไลน์ Google Meet โดยใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัย : ลิงก์ https://meet.google.com/pwn-uuuf-jus
 6. ผลผลิต
  6.1 บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์สามารถสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง6.2 องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ6.3 ช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ของคณาจารย์มีหลากหลายขึ้น6.4 บุคลากรสายสนับสนุนมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับนานชาติมากขึ้น
 7. ผลลัพธ์
  7.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นพัฒนาสู่การเป็นชุมชนดิจิตอลคอลเล็คชั่น
  7.2 การเผยแพร่ความมีชื่อเสียงทางวิชาการและองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปสู่ระดับชาติและนานาชาติมากขึ้น
 8. ตารางการอบรม
  เวลารายละเอียด
  8.00 – 8.30พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย รศ.ดร. ศิราณี จุโฑปะมา
  8.30 – 10.30 น.การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ในหัวข้อ
  1. ภาพรวมของเว็บไซต์และองค์ประกอบภายในหน้า Control Panel ของเว็บไซต์ BRU : Personal Website
  2. ตั้งค่าเว็บไซต์
  3. ตั้งค่าข้อมูลส่วนตัว
  โดย อาจารย์ ณัฐพล แสนคำ และ อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
  10.30 – 10.45 น.พักเบรค
  10.45 – 12.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ในหัวข้อ
  1. จัดการข้อมูลต่างๆเกี่ยวผู้ใช้
  2. รายละเอียดข้อมูลส่วนตัว
  3. รายละเอียดการติดต่อ
  โดย อาจารย์ ณัฐพล แสนคำ และ อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
  12.00 – 13.00 น.รับประทานอาหารเที่ยง
  13.00 – 15.00 น.การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “จัดการระบบข่าวสารของเว็บไซต์” โดย อาจารย์ ณัฐพล แสนคำ และ อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน
  15.00 – 15.15 น.พักเบรค
  14.15 – 17.30 น.การอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อ “จัดการระบบข่าวสารของเว็บไซต์” โดย อาจารย์ ณัฐพล แสนคำ และ อาจารย์วราวุธ จอสูงเนิน (ต่อ)
  17.30 – 17.45 น.พิธิปิดโครงการ โดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา