ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการฯ จัดโครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเสริมศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในสายงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5

ปัจจุบันสังคมของเราได้ก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการแข่งขันอย่างเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หรือการแข่งขันในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีข้อมูลใหม่ๆ มากมายให้ต้องศึกษาเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเพิ่มพูนความรู้ และหมั่นพัฒนาทักษะของตนเองอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพนั้นๆ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงดำเนินการโครงการการจัดอบรมและสอบทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความสามารถ รวมไปถึงมีศักยภาพการทำงานในตำแหน่งงานที่เหมาะสม ตรงกับ หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานและมีโอกาสได้เข้าร่วมงานกับบริษัทหรือองค์กรในอนาคต

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการสอบทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4และปีที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา จำนวนผุ้เข้าสอบทั้งสิ้นประมาณ 2800 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4และปีที่ 5 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้เครื่องมือทดสอบจาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

โดยเนื้อหาในการทดสอบครั้งนี้เน้นทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานที่พลเมืองไทยควรได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ตามกรอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ในการทดสอบออกเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการเข้าถึง ค้นหาคัดกรอง วิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดการ ประยุกต์ใช้ สื่อสาร สร้าง แบ่งปัน และติดตามข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) และสาร (Content Media) ได้อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น มีความรับผิดสอบ ปลอดภัย มีมารยาท   ไม่ละเมิดกฎหมาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมและหลากหลาย ประกอบด้วย 9 หน่วยสมรรถนะ​

    การใช้ดิจิทัล (Digital Skill/ICT Skill) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ด้านดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลากหลาย และสามารถประยุกต์ใช้ในงานได้มากขึ้น ได้แก่ การประกอบอาชีพ การศึกษาและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นต้น ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะ​

การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล (Problem Solving with Digital Tools) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการระบุความต้องการและทรัพยากรได้ สามารถตัดสินใจใช้เครื่องมือดิจิทัลที่หมาะสมได้อย่างชาญฉลาดตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้ สามารถแก้ปัญหาอย่างเชื่อมโยงกันด้วยเครื่องมือดิจิทัลได้ สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเชิงเทคนิค และสามารถปรับปรุงพัฒนาสมรรถนะตนเองให้เท่าทันโลกได้ ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ

    การปรับตัวการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Adaptive Digital Transform) หมายถึง บุคคลมีสมรรถนะในการยืดหยุ่นและปรับตัวต่อโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกระแสความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี (Digital disruption) กระแส        โลกาภิวัตน์ (Globalization) เป็นต้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นที่มีสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถริเริ่มและเรียนรู้ด้วยตนเอง ประกอบด้วย 5 หน่วยสมรรถนะ