ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar และ Personal Website

เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2562  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar และ  BRU Personnel Website ณ ห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ อาคารนวัตปัญญา โดยแบ่งผู้เข้าอบรม เป็น 2 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นที่ 1 อบรมในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 และรุ่นที่ 2 อบรมในวันที่ 15 มิถุนายน 2562

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในแนวทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน ระบบคลังข้อมูลวิชาการ BRU (Dspace) , Google Scholar และ BRU Personnel Website (เว็บไซต์ส่วนบบุคล) และส่งเสริมให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยพัฒนาสามารถเก็บรวบรวมองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต โดยเป้าหมายของการอบรมในครั้งนี้คือ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ระบบคลังข้อมูลวิชาการ BRU คือ คลังข้อมูลดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เริ่มเปิดให้บริการเมื่อ 30 สิงหาคม 2560 ตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ของ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล เพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิง สำหรับภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และให้บุคคลภายนอกสามารถใช้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล เพื่อศึกษา และต่อยอดองค์ความรู้ ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลนี้ โดยอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://dspace.bru.ac.th

BRU Personnel Website คือ เว็บไซต์ส่วนบุคคล ซึ่งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยองค์ประกอบของเว็บไซต์ประกอบด้วย profile และ Portfolio หรือแฟ้มสะสมผลงาน ทำหน้าที่เก็บและนำเสนอ บทความที่เป็นบันทึกอันเกิดจากการถ่ายทอดความรู้ฝังลึกและเกิดจากประสบการณ์ทั้งจากการทำงานและชีวิต บทความวิชาการ งานวิจัย ที่เคยตีพิมพ์ และเป็นสังคมออนไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ โดยอาจารย์ บุคลากร โดยอาจารย์ สามารถเข้าใช้งานโดยการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง http://blog.bru.ac.th/register ในส่วนของบุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปสามารถเข้าใช้เพื่ิอเป็นแหล่งอ้างอิงและค้นคว้าได้ที่ http://blog.bru.ac.th

การอบมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการแนะนำการจัดเตรียมไฟล์เอกสารก่อนนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลวิชาการ BRU ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสืบค้นและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่าน Google Scholar ตลอดจนขั้นตอนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านระบบคลังข้อมูลวิชาการ BRU และการฝึกปฏิบัติการการใช้งาน BRU Personnel Website ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าอบรมกว่า 200 ท่าน

หลังจากผ่านการอบรม ผู้เข้าอบรมทุกท่านจะมีช่องทางการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการงและสามารถสร้างสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีพื้นที่สำหรับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทั้งคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้เป็นที่รู้จักในระดับชาติและระดับนานาชาติมากขึ้น

 

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ