ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการประกวดเว็บไซต์ประจำปี พ.ศ.2562

ผลการประกวดเว็บไซต์ระดับสาขาวิชา   

รางวัลชนะเลิศ                          รางวัล     4,000     บาท ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา อาจารย์ ดร.อนล สวนประดิษฐ์

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1      รางวัล    3,000     บาท ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข   

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2      รางวัล     2,000     บาท ได้แก่ สาขาวิชานาฏศิลป์ อาจารย์ชลาลัย วงศ์อารีย์

รางวัลชมเชย                  รางวัล   1,000     บาท ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม อาจารย์ ดร.พูนธนะ ศรีสระคู

รางวัลชมเชย                  รางวัล   1,000     บาท ได้แก่ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ อาจารย์ณัฐวุฒิ ทะนันไธสง

รางวัลชมเชย                          รางวัล   1,000     บาท ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์กิตติกร ฮวดศรี

 

ผลการประกวดเว็บไซต์ระดับคณะ สำนัก สถาบัน

รางวัลชนะเลิศ                          รางวัล     4,000     บาท ได้แก่ คณะครุศาสตร์  นายลาภกร วัฒนสุข

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1      รางวัล    3,000     บาท ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  นายฐิติพงษ์ ภู่ตระกูล

 

ผลการประกวดเว็บไซต์ระดับหน่วยงาน

รางวัลชนะเลิศ                          รางวัล     4,000     บาท ได้แก่ สำนักงานต่างประเทศ นางสาวกรรณิการ์ กกไธสง

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1      รางวัล    3,000     บาท ได้แก่ กองพัฒนานักศึกษา  อาจารย์โยธิน จ่าแท่นทะรังค์

รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2      รางวัล     2,000     บาท ได้แก่ หอจดหมายเหตุ นางสาวนาฏนลิน บุญโชติวิวัฒน์

รางวัลชมเชย                  รางวัล   1,000     บาท ได้แก่ สำนักงานบริการทางวิชาการ นางสาวปัทมพร สง่ากลาง

รางวัลชมเชย                  รางวัล   1,000     บาท ได้แก่ ศูนย์วิทยบริการ นายศิธศักดิ์ สมพร

รางวัลชมเชย                          รางวัล   1,000     บาท ได้แก่ งานออกแบบและก่อสร้าง อาจารย์วิสาข์ แฝงเวียง

ดาวน์โหลดไฟล์โครงการ