ข่าวประชาสัมพันธ์

ThaiEdResearch เปิดรับผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา “ThaiEdResearch” เพื่อรวบรวมข้อมูลและเผยแพร่งานผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพโดยแบ่งประเภทงานวิจัยเป็น 12 ประเภทได้แก่

 1. กฎหมายการศึกษา
 2. ปฐมวัย
 3. ประถม-มัธยมศึกษา
 4. อาชีวศึกษา
 5. อุดมศึกษา
 6. การศึกษาพิเศษ
 7. วัดประเมินผลการศึกษา
 8. ครู
 9. เทคโนโลยีการศึกษา
 10. นโยบายการศึกษา
 11. หลักสูตรและการเรียนรู้่
 12. อื่นๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นแก่องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมช่องทางการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่นักวิจัยทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ http://www.thaiedresearch.org  ด้วย

คู่มือการใช้งาน ThaiEdResearch