ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการตัดสินประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผลการตัดสินประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ตามที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยงานเห็นความสำคัญของเว็บไซต์ในการใช้เป็นช่องทางประชาสัมพันธ์หน่วยงานและทำให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีระยะเวลาการประกวดแข่งขันตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2561 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตรวจและให้คะแนนเรียบร้อยแล้ว ผลการประกวดเว็บไซต์เป็นดังนี้

ระดับคณะและสำนัก
ชนะเลิศ คณะวิทยาศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 1 คณะครุศาสตร์
ชมเชย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ระดับหน่วยงาน
ชนะเลิศ สำนักงานต่างประเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสาธิต
รองชนะเลิศอันดับ 2 หอจดหมายเหตุ

ระดับสาขาวิชา
ชนะเลิศ สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาวิชานาฏศิลป์
รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ภาพกิจกรรม