ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกำหนดการโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2561

โดยหลักสูตรที่ใช้ในอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ  สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. อบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. อบรมการใช้งานห้องสมุด

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเดินหน้าเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยี  และสารสนเทศของนักศึกษาให้มีความพร้อม ทัดเทียมกับนานาประเทศในภูมิภาค เนื่องจากการทำงานในโลกปัจจุบันเป็นสังคมของการแข่งขันจึงต้องอาศัยฐานความรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้จัดทำโครงการอบรมความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2561  ขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะและทดสอบความรู้ความสามารถทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระหว่างวันที่ 23-24,26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในหลักการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งานโปรแกรมสำหรับงานสำนักงานอัตโนมัติ การใช้อินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการบริการของศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ศูนย์วิทยบรการ
  2. ให้นักศึกษามีความสามารถในการใช้ระบบสารสนเทศ​ ของมหาวิทยาลัย  การเรียนรู้และการทำงานด้านต่างๆ การจัดทำเอกสารออนไลน์และการเรียนการสอน บน Google for Education ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้อินเทอร์เน็ต การแชร์เอกสาร และติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ให้นักศึกษามีความตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบต่อการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพกิจกรรม