ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

ด้วยบริษัท Booknet จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ iGroup ประเทศไทย จะทำการเปิดทดลองใช้งานให้มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้น

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จึงใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลฯ ดังนี้

– ฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

– รายละเอียด : “ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ประเภทข่าวสาร รายงานบทความวิเคราะห์ที่เกี่ยวกับเอเชียโดยมีเนื้อหาครอบคลุมด้านธุรกิจ (Business) เศรษฐกิจ (Economic) และการเมืองการปกครอง (Politics) ในปัจจุบันและข้อมูลเก่าย้อนหลังได้ที่มาพร้อมเครื่องมือการใช้งานต่างๆในฐานข้อมูล”
– Url : http://asia.nikkei.com

อหนึ่งหากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับที่คุณอาคม เจนวิถี โทร 02-769-3888*3466 แฟกซ์ 02-379-5183 E-mail : arkom@book.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านทราบด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง