ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

สำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรด้วยเกษตรอัฉริยะ

วันที่ 25 เมษายน 2561 และ 5 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ จีวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักฯวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ณัฐพล แสนคำ รองผู้อำนวยการ สำนักฯ ได้นำเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ออกให้บริการวิชาการแก่ชุมชน

ในการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาพื้นที่การวิเคราะห์และออกแบบระบบอุปกรณ์การให้น้ำอัตโนมัติและให้อาหารปลาอัตโนมัติ โดยผู้เชี่ยวชาญและเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้วยเกษตรกรอัจฉริยะแก่บุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ปฏิบัติการหนองขวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หงส์พันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยสำนักวิทยบริการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเผยแพร่เทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ในโครงการพัฒนาความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรด้วยเกษตรอัฉริยะ (Smart Farm หรือ Intelligent Farm) เป็นการทำเกษตรสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาช่วยในการทำงาน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม ปลอกภัยต่อผู้บริโภค และใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมเข้าโครงการได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ด้านเกษตรอัฉริยะเพิ่มมากขึ้นตลอดจนรับรู้ประโยชน์ในการศึกษาและการปฏิบัติงานในปัจจุบันและต่อยอกได้ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม