ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำหนดค่าอธิบายเนื้อหาภายในตามหลักของ Google SEO และสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics

เมื่อวันท 25-27 เมษายน 2561 ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและสารสนเทศได้ส่งบุคลากรประกอบด้วย1-3 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเพิ่มยอดขายแบบมือโปรด้วย SEO จัดโดยมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกับ บริษัท ทีมดิจิทัล จำกัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Digital เรียนให้เข้าใจในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพ กำหนดค่าอธิบายเนื้อหาภายใน ความรู้เรื่องการใส่คำอธิบาย หรือ Tags ตามหลักของ Google SEO จะทำให้การเป็นที่ประจักษ์ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะสะดวกยิ่งขึ้น และสอดคล้องตามมาตรฐานการจัดอันดับของ Webometrics