ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล ปรับปรุง เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ และคลังภาพ BRU ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยในวันที่ 9 เมษายน 2561 09.00-16.30 น.

จัดอบรมให้กับผู้ดูแลเว็บไซต์ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแล ปรับปรุง เทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ และคลังภาพ BRU ของหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ เทคนิคในการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถดูแลเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง โดยหลังจากได้รับการอบรม ผู้ดูแลเว็บไซต์มีแนวทางและวิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมรู้จักกับโปรแกรมเสริม และเทคนิควิธีในการพัฒนาเว็บไซต์ และสามารถสำรองข้อมูลเว็บไซต์และสามารถกู้คืนเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองทั้งยังสามารถจัดเก็บภาพกิจกรรมแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้ดูแลเว็บไซต์ที่ต้องการใช้งานภายในมหาวิทยาลัย

ภาพกิจกรรม