ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU และ Google Scholar เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมการใช้งานระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU และ Google Scholar เพื่อใช้ในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิตปัญญา 5  อาคารนวัตปัญญา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมทั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิต เข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความประสงค์จะรวบรวมผลงานและผลผลิตจากงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและบุคลากรนํามาจัดการและพัฒนาให้ระบบที่สามารถเก็บรักษาได้ในระยะยาวให้เป็นระบบคลังข้อมูลผลงานวิชาการ BRU เพื่อเผยแพร่ทั้งบุคคลภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และบุคคลทั่วไป โดยได้ดําเนินการพัฒนาต่อยอดจากโปรแกรม DSpace เป็นระบบที่ใช้ในการจัดเก็บ สงวนรักษา และเผยแพร่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิทัล โดยสามารถจัดเก็บสื่อได้ทุกรูปแบบ และสามารถจำกัดสิทธิ์ผู้ใช้ในการเข้าถึงสื่อบางประเภทได้ จุดเด่นของระบบ คือ การมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้มาตรฐานการสากลในการบรรยายข้อมูลและการจัดเก็บสารสนเทศระยะยาว ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

บัดนี้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำติดตั้งโปรแกรม DSpace แล้วเสร็จจึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนของแต่ละกลุ่มภารกิจของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะ และหน่วยงานบริการทางวิชาการ  เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการจัดเตรียมแฟ้มข้อมูล การลงรายการการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และตระหนักถึงความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิจัย และบทความวิชาการผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต อันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลงานและมหาวิทยาลัย

ท่านที่สนใจเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://dspace.bru.ac.th
หรือโทรสอบถามได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 7904 , 7911 , 7907