ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผลโครงการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตามมารฐานอุดมศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันการจัดลำดับมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลิณี จุโฑปะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่ชนะการประกวดซึ่งประกอบด้วยคณบดี รองอธิการบดี หัวหน้าสาขาวิชา และผู้ดูแลเว็บไซต์ เข้ารับรางวัล

ผลการประกวด หน่วยงานในระดับคณะ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่คณะครุศาสตร์
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ

ผลการประกวด หน่วยงานระดับสาขา

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา  ครุศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่สาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สาขาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ

ผลการประกวด หน่วยงานระดับสำนัก / สถาบัน

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ สำนักงานต่างประเทศ
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนตามมารฐานอุดมศึกษาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีรูปแบบ เนื้อหาข้อมูล และองค์ความรู้ทีเป็นประโยชน์มีความน่าสนใจ ทันต่อสถานการณ์และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์มีการพัฒนาการใช้ระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เพื่อรองรับการจัดลำดับมหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ

ภาพกิจกรรม