ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ  จัดโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาปี 1 ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวนทั้งสิ้น 3,401 คน  ในระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีสารสนเทศประกอบการตัดสินใจและวางแผนการจัดการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ และการใช้ระบบบริการการศึกษา รวมถึง Google Application ต่างๆ