ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบอัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศ  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจข้อสอบอัตโนมัติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่กระบวนการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และเพิ่มประสิทธิภาพการสอนของบุคลากรสายวิชาการให้สูงขึ้น