ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (11-13 ก.ค. 2560)

โครงการอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสรเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 ประกอบด้วย คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ช่วงวันที่ 11-14 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์