ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

​ด้วยบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยสถาบัน นั้น

ในการนี้สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสาระสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World eBook Library (WEL)

รายละเอียด
จะมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ เป็นต้น

URL
http://community.ebooklibrary.org/Home?&AffiliateKey=WEL-BuRaUnJu2420

อหนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณวรางคณา นันทิโยโทร 02-7693888 ต่อ 3362 หรือ
email : helpdesk@book.co.th