ข่าวประชาสัมพันธ์, ภาพกิจกรรม

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่องานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวินิตปัญญา 2 อาคารนวัตปัญญญา มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี พร้อมทั้งคณะผู้ดูแลเว็บไซต์ระดับคณะและหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัญหาปัจจุบันของการดำเนินงานระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการของมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางให้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดำเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการรองรับการจัดอันดับ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จิระพงษ์ พนาวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ อาจารย์ดุลดนัย วันธงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม