ผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้บริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปี 2563
(1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563)

ดาวน์โหลด สวท.-16-การศึกษาความพึงพอใจ